PBS

Schoolwide Positive Behavior Support

In januari 2014 zijn we met de leerlingen gestart met Positive Behavior Support (PBS). Sinds juli 2017 is SBO Wending een officieel gecertificeerde swPBS-school.

PBS staat voor Positive Behavior Support en is een schoolbrede aanpak (schoolwide) waarbij een team zich richt op het stimuleren van gewenst gedrag en terugdringen van ongewenst gedrag van de leerlingen. Bij ons op school is dat zichtbaar doordat :

  •  We werken vanuit de 3 waarden van de school → Veiligheid, verantwoordelijkheid en respect.
  • We regels hebben geformuleerd voor het gedrag dat wij willen zien in de algemene ruimten van de school. De regels hebben we positief, kort, eenduidig geformuleerd en gevisualiseerd door tekeningen. In de tekeningen staat Bink centraal. De naam is bedacht door Ibrahim, één van onze oud-leerlingen. De tekeningen met Bink hangen in alle algemene ruimten als visuele reminder. We leren de regels consequent aan en herhalen ze regelmatig.
  • We de leerlingen positieve feedback geven als zij het gewenste gedrag laten zien. Dat doen we door het geven van complimenten en het uitdelen van fiches. De individueel verdiende fiches noemen we Binkies. De Binkies worden per groep verzameld in een piekenpijp. Bij een volle piekenpijp heeft de groep een groepsbeloning verdiend.
  • We de leerlingen feedback geven in de verhouding 4 : 1. Dat betekent dat er tegenover één correctie vier complimenten gegeven worden.
  • We de leerlingen op een respectvolle manier corrigeren en hen de kans geven om alsnog het gewenste gedrag te laten zien. Lukt het de leerling niet, dan is daar een consequentie aan verbonden. De leerlingen weten welke consequenties het zijn. We gaan altijd met de leerlingen in gesprek met het doel om herhaling te voorkomen.
  • We de incidenten structureel bijhouden in een datasysteem, zodat we precies weten waar, op welke dag, op welke tijd de incidenten het meest plaatsvinden en welke leerlingen erbij betrokken zijn. Door de data goed te bekijken kunnen wij acties inzetten op school-, groeps- en leerlingniveau om het ongewenste gedrag weer om te buigen. Na een periode kunnen wij ook zien of de ingezette acties effect hebben gehad.
  • We naar een positieve schoolcultuur streven en zorgen dat alle leerlingen zich gezien en gehoord voelen. Dagelijks worden de leerlingen bij aankomst en vertrek persoonlijk begroet door de leerkracht met een hand en een positieve boodschap. We geven tijdens de schooldag veel complimenten en persoonlijke aandacht. We geven ook elkaar als volwasse-nen complimenten in het bijzijn van de leerlingen en laten hiermee het gewenste gedrag zien.

De implementatie en borging van PBS wordt gecoördineerd door het PBS kernteam. Het PBS kernteam bestaat uit een PBS-coördinator, leerkrachten, een intern begeleider en/of lid van de directie en een ouder. Zij komen maandelijks bij elkaar om de teamtrainingen voor te bereiden, de doorgaande lijn uit te zetten en te bewaken, de data te bespreken, het beleid te maken en de andere teamleden te begeleiden bij de uitvoering van PBS. Het PBS-kernteam van SBO Wending is te bereiken via pbs@sbo-wending.nl

Het PBS kernteam wordt geadviseerd door een leerlingenraad met vertegenwoordigers uit de verschillende groepen.
De leerlingeraad komt één keer per zes weken bij elkaar. Zij bespreken in hun eigen groep waar de leerlingen tevreden over zijn, wat zij anders zouden willen en de tips of bespreekpunten voor het PBS kernteam. Tijdens de leerlingenraad wordt deze zaken besproken en na afloop meegenomen naar het PBS kernteam. De klassenvertegenwoordigers mogen zelf Binkies uitdelen als zij hun medeleerlingen het gewenste gedrag zien doen.

Mocht u meer willen lezen over PBS, dan kunt u meer informatie vinden via deze link: PBS Informatie