Ouderbijdrage en overblijf

Ouderbijdrage

Van de ouders wordt jaarlijks een bijdrage van ongeveer €40,– verwacht voor het ouderfonds. Van dit bedrag worden o.a. alle excursies, vieringen (sint, kerst, eindfeest etc.) en overige buitenschoolse (culturele) activiteiten bekostigd. Ook krijgen we ieder jaar een bedrag van de oudercommissie om nieuwe leuke leesboeken aan te schaffen.

Ook voor het schoolreisje wordt een bijdrage gevraagd. De schoolverlaters gaan op schoolkamp en de gevraagde bijdrage hiervoor is hoger. Aangezien in beide gevallen de kosten hoger zijn dan de gevraagde bijdragen draagt de oudercommissie hier ook een steentje aan bij.

De bedragen voor ouderfonds en schoolreisje/schoolkamp worden door de Ouderraad geïnd. In het najaar de ouderbijdrage en het overblijfgeld en in het voorjaar het schoolreis en/of schoolkampgeld. De hoogte van de verschillende ouderbijdragen wordt jaarlijks vastgesteld door de ouderraad en goedgekeurd door de medezeggenschapsraad van de school.

Jaarlijks wordt rekening en verantwoording afgelegd door de penningmeester van de ouderraad. De kascommissie controleert namens de ouders dan de uitgaven. Ook wordt dan een begroting voor het komende cursusjaar gemaakt. De MR moet de uitgaven en begroting goedkeuren.

Overblijven

De kinderen blijven in de middagpauze op school over. Hiervoor wordt een tegemoetkoming in de kosten gevraagd. Aan de gangbare omgangsvormen wordt tijdens het eten aandacht besteed. Wij vragen aan de ouders nadrukkelijk om hun kind een gezond lunchpakket mee te geven (geen croissantjes, liga’s in plaats van brood, etc.). Een stukje fruit in de kleine pauze is ook bij de kinderen geliefd. Als u uw kind drinken meegeeft, dan geen blikjes of prik.

Tot slot wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd voor het overblijven, neerkomend op ongeveer € 0,25 per dag. De € 30,00 voor het hele jaar wordt onder andere besteed aan speelgoed voor tijdens de pauzes (ballen, springtouwtjes etc.) en extra spelletjes bij slecht weer. Dan blijven de leerlingen binnen