Ons Onderwijs

Een gewone basisschool blijkt soms handelingsverlegen ten aanzien van de ondersteunings- en instructiebehoeften van kinderen met leer- en omgangsproblemen. De oorzaken van de leer- en omgangsproblemen kunnen zeer uiteenlopend zijn. Duidelijk is in ieder geval dat de opbouw en het leertempo op de basisschool te snel gaat. Een meer geleidelijke opbouw van de leerstof met veel oefenmomenten (kleine leerstappen en veel herhaling) is voor onze leerlingen noodzakelijk.
Op de basisschool lopen, als gevolg van velerlei oorzaken, de prestaties in de schoolvakken ten opzichte van de klasgenoten achter. Het kind doet zijn best, maar kan niet voldoen aan de eisen, die de juf of meester op de basisschool stelt. Kinderen worden hierdoor ontmoedigd, of verliezen de motivatie voor schoolwerk. Als gevolg hiervan kan een kind stiller of juist veel drukker worden. Het voelt zich onzeker en is minder ontspannen. Als een kind niet meer lekker in zijn vel zit, kan het contact met de eigen leerkracht of de kinderen uit de klas moeizamer verlopen.
Het is aan Wending te zoeken naar de juiste ondersteunings- en instructiebehoeften voor elk kind met specifieke vragen. Wending heeft daarvoor een speciale onderwijs-en begeleidingsstructuur opgezet

Vervolg onderwijs

De schoolse ontwikkeling van de leerlingen op Wending verloopt meestal complexer en minder makkelijk dan die van leeftijdsgenoten. Vele leerlingen komen al met grote didactische- en ontwikkelings achterstanden op Wending. Dit kan gevolgen hebben voor het didactische en sociaal-emotionele niveau waarop de school wordt verlaten.
Bij de groepsindeling bij instroom wordt al rekening gehouden met de mogelijkheden van de leerlingen en de te verwachten uitstroom naar het voortgezet onderwijs. Om leerlingen onderbouwd in een specifieke groep te plaatsen gebruiken we onder andere de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en de opbouw/score van de intelligentie. (Ook leeftijd, sociaal-emotionele ontwikkeling, verhouding jongens/meisjes)
Elk half jaar, bij de (ouder-) rapportbespreking, worden de ouders over de ontwikkelingen van hun kind geïnformeerd. M.b.v. de overzichtsmatrix en de prognoselijnen wordt langzaam zichtbaar welk type van voortgezet onderwijs binnen de mogelijkheden van de leerling valt. Indien nodig wordt de prognose tussentijds omhoog of omlaag bijgesteld.


Vele leerlingen maken met name de laatste 2 jaar een enorme inhaalslag. Echter soms zijn onze leerlingen toch op andere vormen van voortgezet onderwijs aangewezen. Na enkele onderzoeken in het laatste schooljaar volgt een definitief schooladvies. Vormen van voortgezet onderwijs, waar onze leerlingen naartoe gaan, zijn:


De Praktijkschool (Voortgezet Speciaal Onderwijs).
V.M.B.O. (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) met Leerweg Ondersteuning (LWOO), bedoeld voor kinderen die naar een school voor v.m.b.o. gaan, maar daar extra begeleiding bij nodig hebben om die school succesvol, met een diploma af te kunnen sluiten.
V.M.B.O., waaronder ook scholen voor consumptieve beroepen te Amsterdam (R.O.C.) en scholen voor land- en tuinbouwonderwijs te Aalsmeer.
V.M.B.O-T (Theoretische leerweg), tegenwoordig ook mogelijk met LWOO
Maar ook, indien mogelijk, naar andere vervolgscholen, zoals Havo en VWO
Rgelmatig wordt verwezen naar het VSO (Voortgezet Speciaal onderwijs)
Zie voor de uitstroomgegevens van de afgelopen jaren de Schoolgids.

 

Passend onderwijs

Mogelijkheden Voortgezet Onderwijs

Het doel van passend is dat zoveel mogelijk kinderen gewoon op de basisschool blijven. Alle kinderen zijn verschillend en ontwikkelen zich in een eigen tempo. De basisscholen moeten bij de inrichting van hun onderwijs rekening houden met die onderlinge verschillen, in de klas, binnen de school. Het onderwijs moet meer en meer aangepast worden aan de mogelijkheden van de kinderen zelf. Het afstemmen van het onderwijs op de mogelijkheden van een kind wordt ook wel adaptief onderwijs genoemd. Alleen kinderen waarvan duidelijk is dat zij gezien hun ontwikkeling toch beter af zijn op de speciale school voor basisonderwijs kunnen op Wending worden geplaatst (speciale onderwijsbehoeften). Wending is onderdeel van de zorgstructuur voor het gewone basisonderwijs. Wending is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Amstelveen, Ouder Amstel (Ouderkerk a/d Amstel & Duivendrecht), genaamd Samenwerkingsverband Amstelzijde (www.Amstelzijde.nl ). Kinderen afkomstig van basisscholen aangesloten bij ons samenwerkingsverband kunnen worden ingeschreven op onze school.


Vanaf augustus 2014 treedt Passend Onderwijs dan in werking. Dan worden de schoolbesturen verantwoordelijk voor het juist plaatsen van alle kinderen binnen hun "afzetgebied", afhankelijk van de behoeften van het kind.
Besturen zullen moeten gaan samenwerken om dat doel te bereiken.
Op korte termijn overweegt men de SBO-scholen te koppelen aan een vast voedingsgebied: de Wending aan Amstelveen-Zuid; de De Schakel aan Amstelveen-Noord. Dat betekent dat de basisscholen, gekoppeld aan genoemd voedingsgebied hun leerlingen leveren aan de aldaar gevestigde SBO-school. Die basisscholen onderhouden dan ook intensieve contacten met die betreffende SBO-school.
Wanneer er meer duidelijkheid komt over de exacte invulling hiervan zal dit op deze site vermeld worden.

Voor ons Samenwerkingsverband fungeren we ook als expertise-centrum. Dat is zichtbaar in:
---De ambulante begeleiding.
Het overdragen van specifieke deskundigheid aan collega’s van de basisscholen en aanbieden van speciale zorg aan kinderen met als doel: het voorkomen van verwijzing naar de school voor speciaal basisonderwijs. Ambulante begeleiding wordt formeel toegekend door de VIA Bijkomend doel is het begeleiden van school, kind en ouders als er sprake is van stagnerende (leer) ontwikkeling om toeleiding naar de PCL (permanente Commissie Leerling) en evt. een andere vorm van onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Gedacht kan worden aan het verhelderen van de hulpvraag van de diverse betrokkenen
---Overdracht deskundigheid.
Als gedacht wordt aan terugplaatsing naar de basisschool wordt de i.b.-er van de mogelijk toekomstige school uitgenodigd (retentief onderwijs). Ook na plaatsing is gedurende enige tijd nog ambulante begeleiding voor de leerling mogelijk. De leerling wordt in zijn nieuwe setting gevolgd.
o Vanwege de late plaatsing komt terugkeer naar de basisschool nauwelijks voor.
o Overdracht van deskundigheid vindt ook plaats tijdens de netwerkbijeenkomsten van het SWV tussen i.b.-ers en ambulante begeleiders.
o Open staan voor collegiale bezoeken en studiedagen met name voor personeel/scholen uit het Samenwerkingsverband. Wederzijds stage lopen is eveneens mogelijk.
--- Produkt-aanbod:
Sinds schooljaar 2007-2008 bestaat de mogelijkheid voor de basisscholen deel te nemen
aan de inkoop van enkele onderwijsprodukten:
o Deelname aan de NIO-toets en het Drempelonderzoek voor schoolverlaters
o Inkoop van SVIB-trajecten, kort en lang traject
o Deelname aan een I.Q. test, ondermeer voor leerlingen die in aanmerking komen voor de Plusklas.
--- Informele informatie overdracht. De SBO scholen staan open voor collegiale vragen en
denken of helpen mee d.m.v. informatievoorziening op diverse gebieden.