Leerlingzorg

De Intern Begeleider

De Intern Begeleider draagt  zorg voor de ondersteuning van de leerkrachten en het onderwijs. 
Het basisonderwijs kent een beperkt aantal kinderen die extra zorg en ondersteuning behoeven. De intern begeleider concentreert  zich, wat de leerlingenzorg betreft, ook expliciet op deze leerlingen.

 Omdat de leerlingen die op een SBO school  instromen allemaal een specifieke hulpvraag en specifieke ondersteuningsbehoeften hebben  is de taak van de Intern Begeleider  anders ingevuld. Het is niet mogelijk voor een Intern Begeleider om de volledige verantwoordelijkheid voor de zorg van alle leerlingen te dragen. Daarom wordt er op Wending gewerkt in teamverband. De intern begeleider is onderdeel van het zorgteam dat bestaat uit directie, intern begeleider en specialisten.  Het zorgteam staat vooral in dienst van de leerkrachten en haar ondersteuners en geeft vorm aan de verschillende manieren van zorg voor de leerlingen. Op deze manier worden onderwijs en zorg optimaal op elkaar afgestemd. Het zorgteam komt eens in de vier weken bij elkaar voor overleg.

Naast de leerlingen zorg heeft de intern begeleider, samen met het zorgteam, nog een belangrijke taak. De intern begeleider neemt deel aan de zo genaamde  Ondersteunings Teams (OT) op de reguliere basisscholen.  In deze overleggen kan de intern begeleider vanuit het SBO een ondersteunende of adviserende rol hebben voor de basisschool maar ook de overstap naar het SBO verkennen met een team van specialisten en ouders.

Toetsen, leerlingvolgsysteem, groepsplan en ontwikkelingsperspectief.

Twee keer per schooljaar (in de maanden januari en juni) vindt het GSO (gemeenschappelijk school onderzoek) plaats. De toetsen die op Wending gebruikt worden zijn ontwikkeld door CITO. Op Wending worden de toetsen voor speciale leerlingen afgenomen. Deze toetsen zijn niet aangepast qua inhoud of niveau maar er zijn wijzigingen aangebracht in de lay-out en de leerstof categorieën worden in clusters aangeboden.

De kinderen worden getoetst in de vakken woord lezen, tekst lezen(AVI), spelling, cito rekenen, tempo rekenen, begrijpend lezen (alleen in januari)  en woordenschat. De toetsen worden afgenomen op de leeftijd van het kind. Op deze manier krijgen we een objectief beeld van de didactische vooruitgang van de kinderen.  De toetsuitslag is één van de bronnen voor het leerlingvolgsysteem.

 

In het leerling volgstysteem worden de toets uitslagen van de CITO- en methode toetsten genoteerd. Ook staan hier observaties van de leerkracht en andere betrokkenen in genoteerd.
Deze gegevens vormen de basis voor de Groepsplannen, waarin de individuele behoeften van de leerlingen op het gebied van leerstof en instructie staan beschreven en waar mogelijk geclusterd worden om de instructie optimaal te laten aansluiten bij het niveau van de leerlingen. Daarnaast wordt er voor een enkele leerling een individueel handelingsplan opgesteld als er sprake is van een eigen ontwikkelingslijn.  De groepsplannen worden regelmatig bijgesteld en besproken met de intern begeleider.

 Iedere leerling heeft naast de groepsplannen nog een eigen ontwikkelingsperspectief (OPP).  Dit document beschrijft de individuele onderwijsbehoeften van de leerling en hierin staan ook de individuele vorderingen en doelstellingen voor de leerling genoteerd. Dit document wordt twee maal per jaar aan ouders voorgelegd en doorgesproken zodat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van de ontwikkeling van de leerling.