Aanmelding

U kunt uw kind aanmelden bij de basisschool van uw keuze. Hierbij kunt u aangeven of u vermoedt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. De school bekijkt vervolgens of zij uw kind passend onderwijs kan bieden. Als dat niet zo is, moet de school (of het schoolbestuur) in overleg met u een passende plek op een andere school zoeken.
Elke school heeft namelijk een zorgplicht. Dit betekent niet dat de school ieder kind moet aannemen. Maar wel dat de school ouders moet helpen bij het vinden van een passende plek, het liefst in de buurt. Dat kan op de eigen school zijn, maar dus ook op een andere basisschool of een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Het zoeken naar een geschikte plek duurt in principe niet langer dan zes weken, gerekend vanaf het moment van aanmelding. De school mag die termijn éénmaal verlengen met vier weken. Het vinden van een passende plek duurt dus nooit langer dan tien schoolweken.
Om een leerling te kunnen plaatsen organiseert de verwijzende basisschool een Ondersteuningsteam-overleg (OT), waarbij ouders, de Amstelronde onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband (SWV) en gemachtigden van de verwijzende school en Wending (locatieleider, IBer of psycholoog) aanwezig zijn. Bij onder-instromers, dat wil zeggen leerlingen die nog geen basisschool bezocht hebben, organiseert Wending het OT.

In principe observeert de psycholoog van Wending de leerling.

Wanneer in het OT besloten wordt dat Wending de meest passende school is voor de desbetreffende leerling, dat wil zeggen dat Wending het beste aan de onderwijsbehoeften van de leerling kan voldoen, ondertekenen bovengenoemde betrokken partijen een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Na toestemming van de directie van het samenwerkingsverband kunnen ouders met deze TLV hun leerling inschrijven op Wending.

De oriëntatie-ochtenden
U kunt de school bezoeken op één van de oriëntatieochtenden. De data staan in de kalender.
Elke ouder/verzorger die meer wil weten over het speciaal basisonderwijs is van harte welkom.
De oriëntatiedagen vinden ongeveer vier keer per jaar plaats en zijn altijd van 9:00 tot 11:00 uur. U hoeft u niet officieel aan te melden, maar wij horen graag vooraf of u komt.
U krijgt die ochtend informatie over het speciale karakter van onze basisschool en u krijgt een rondleiding, ook in de groepen, zodat u zicht krijgt op het onderwijs aan onze leerlingen op het speciaal basisonderwijs.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op één van de oriëntatieochtenden te komen, dan kunt u altijd bellen voor een afspraak voor een rondleiding op een ander moment.